Όροι χρήσης & κανονισμοί
Γενικά
Η "Zampple Hellas Ε.Π.Ε." (εφεξής "Zampple”) δημιούργησε τον Διαδικτυακό Τόπο www.topproducts.gr συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εφαρμογών (συλλογικά καλούμενων η παρούσα «Ιστοσελίδα»), Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται αποκλειστικά για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με το zampple®, να βοηθήσει τους επισκέπτες στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με καταναλωτικά προϊόντα, στην ανάρτηση απόψεων για θέματα σχετικά με τα προϊόντα και στην αναζήτηση και πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. Οι όροι «εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «zampple» αναφέρονται στην Zampple Hellas Ε.Π.Ε. και στις ιστοσελίδες μας (συλλογικά καλούμενες «zampple»). Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στον επισκέπτη που χρησιμοποιεί ή/και συνεισφέρει στο περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας.
Η παρούσα Ιστοσελίδα προσφέρεται υπό την προϋπόθεση της αποδοχής χωρίς τροποποίηση οποιουδήποτε/όλων των όρων, προϋποθέσεων και σημειώσεων που παρατίθενται παρακάτω (συλλογικά, η «Συμφωνία»). Με την πρόσβαση στην/ή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη Συμφωνία και δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τη Συμφωνία, καθώς περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας και τους περιορισμούς αυτών των δικαιωμάτων, καθώς και μια παράγραφο που αφορά την ισχύουσα νομοθεσία και τη δικαιοδοσία σε περίπτωση διενέξεων. Αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Ιστοσελίδα.

To zampple® διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο τους όρους της Συμφωνίας και να τους κοινοποιεί στην παρούσα Ιστοσελίδα, ενώ οι αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους. Συνεπώς, τα μέλη οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την χρήση της υπηρεσίας, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως τη διαχείριση του zampple® και να απέχουν από τη χρήση της υπηρεσίας. 
To zampple® δύναται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος. Επιπλέον, η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης συνεργασίας ή συνεταιρισμού με το zampple®.

Χρήση της Ιστοσελίδας
Κάθε επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πράξεων που συντείνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και γενικά απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη πρακτική. Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη παράνομη και αντισυμβατική ενέργεια χρησιμοποιώντας την υποδομή του zampple®. Ο επισκέπτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί το zampple®, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του. Σε περίπτωση δε, που ασκηθεί κατά του zampple® οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση, ο επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση, αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το zampple® στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε σε οποιονδήποτε την πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικάτης παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας.

Η αντιγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ανάρτηση ή αναδιανομή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του zampple. Για να ζητήσετε τη σχετική άδεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το zampple στην εξής διεύθυνση:

Zampple Hellas ΕΠΕ
Ναυ. Νικοδήμου 5, Σύνταγμα,
10558, Αθήνα, Ελλάδα
brands@zampple.com

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, η Ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες ανήκουν σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών ή εμπόρους/πωλητές. Οι εν λόγω τρίτοι αυτοί ενδέχεται να χρεώνουν κάποιο τέλος για τη χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Επομένως, πρέπει να διενεργείτε οποιαδήποτε έρευνα θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη ή κατάλληλη πριν να προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξακριβώσετε εάν θα υπάρξει χρέωση. Όταν το zampple παρέχει πληροφορίες σχετικά με χρεώσεις στην Ιστοσελίδα, οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας και για λόγους πληροφόρησης. To zampple δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ορθές ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τέτοιους ιστοτόπους τρίτων.

Απαγορευμένες Δραστηριότητες
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της παρούσας Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των μηνυμάτων, των δεδομένων, των πληροφοριών, του κειμένου, της μουσικής, των ήχων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των βίντεο, των χαρτών, των εικονιδίων, του λογισμικού, του κώδικα ή άλλου υλικού), καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή του εν λόγω περιεχομένου και των πληροφοριών, αποτελούν ιδιοκτησία μας. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε με άλλο τρόπο, να μην αντιγράψετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, παρέχετε άδεια, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταβιβάσετε, ή πωλήσετε ή μεταπωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από ή μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:
(i) χρησιμοποιείτε αυτήν την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την άδειά μας
(ii) αποκτάτε πρόσβαση, παρακολουθείτε ή αντιγράφετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες αυτής της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας˙
(iii) παραβιάζετε τους περιορισμούς σε οποιεσδήποτε επικεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ της παρούσας Ιστοσελίδας ή παρακάμπτετε ή καταστρατηγείτε άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης στην παρούσα Ιστοσελίδα˙
(iv) προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει, ή μπορεί να επιβάλει, κατά την κρίση μας, ένα αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας˙ (v) θέτετε deep-links σε οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας˙
(vi) εμφανίζετε σε «πλαίσιο» (frame), ως «καθρέπτη» (mirror), ή ενσωματώνετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας˙ή
(vii) επιχειρείτε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσαρμόσετε, επεξεργαστείτε, κάνετε αποσυναρμολόγηση ή αντίστροφη μηχανίκευση σε οποιαδήποτε προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται από το zampple σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες.

Πολιτική απορρήτου και Προσωπικά δεδομένα
Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλετε στην Ιστοσελίδα μας ή μας παρέχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφορίων που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ή να επιτρέψουν την άμεση επικοινωνία μαζί σας ("Προσωπικές Πληροφορίες”).

Οι Προσωπικές Πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες που μας παρέχετε, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είδος εργασιακής απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και εισοδήματος, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Μπορεί επιπλέον να σας ζητήσουμε πληροφορίες για τις καταναλωτικές σας συνήθειες, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που προτιμάτε και των καταστημάτων που επισκέπτεστε.

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, αλλά απαιτείται εν γένει να μας δίνετε κάποιες πληροφορίες προκειμένου να απολαμβάνετε τις αντίστοιχες προσφορές από το zampple και τους συνεργάτες της και να απολαμβάνετε τα προνόμια εγγεγραμμένου μέλους. Επίσης, κάποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας κάνετε κάποια ερώτηση ή να προβείτε σε άλλες συναλλαγές στην Ιστοσελίδα μας.
Άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία όπως η διεύθυνση IP σας, πληροφορίες που ταυτοποιούν τη συσκευή σας καθώς και το ιστορικό περιήγησης στην ιστοσελίδα, στον βαθμό που αυτές οι πληροφορίες μας αφορούν.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση το zampple® διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο zampple® να χρησιμοποιηθούν αυτά από το τελευταίο και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με το αυτό εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για τους ανωτέρω σκοπούς (αποδέκτες δεδομένων, παρ. 1γ άρθρο 11 του ν. 2472/1997). Το zampple® δεν θα διαθέσει προς πώληση, ή άλλως διαβιβάσει, ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των μελών του σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή των μελών, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας για την αγορά προϊόντων, το zampple® δεσμεύεται οτι θα διαφυλάξει τα στοιχεία λογαριασμού των επισκεπτών με απόλυτη ασφάλεια.
To zampple® λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Κάθε επισκέπτης του zampple® έχει δικαίωμα να γνωρίζει, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997). Επίσης, κάθε επισκέπτης έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στo zampple® (Ναυάρχου Νικοδήμου 5, ΑΘΗΝΑ, 10558, contact@zampple.com). 

Πνευματική ιδιοκτησία
Όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας του zampple® συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, των κριτικών και των οποιασδήπoτε μορφής μηνυμάτων των επισκεπτών, χρηστών ή μελών του zampple, οι οποίοι παραχωρούν στο zampple την αποκλειστκή χρήση και εκμετάλλευση αυτών, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, ηχητικών και οπτικοακουστικών αρχείων, εμπορικών μεθόδων, μεθόδων marketing, παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο οιασδήποτε μορφής που εμπεριέχεται σε αυτή, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκει στo zampple® ή τρίτους, στους οποίους η τελευταία έχει παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης, προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει, τις διατάξεις του ν. 146/1914, του Αστικού Κώδικα και τις λοιπές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.
Απαγορεύεται ρητά και είναι ποινικώς κολάσιμη η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση («download»), μετάφραση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα, καθώς και κάθε εν γένει προσβολή των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας του zampple®, χωρίς την ρητή προηγούμενη συναίνεσή της. Ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του zampple® και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί και κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας. Η ιδιότητα επισκέπτη του zampple® δεν δημιουργεί οιουδήποτε είδους δικαίωμα υπέρ αυτού επί των εν γένει δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Το zampple® επιφυλάσσεται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά της που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή δικαιώματος των προστατευόμενων στοιχείων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του.

Αποκλεισμός ευθύνης
Το zampple® λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, πληρότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα. Ωστόσο, οι πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται» και το zampple® δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή μη σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα τους για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Εξάλλου, το zampple® ως και κάθε άλλος προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιασδήποτε μορφής ζημία θετική ή αποθετική υποστεί ο χρήστης των υπηρεσιών, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, το zampple® δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται, ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται από τους χρήστες των υπηρεσιών του zampple®.
Σε περίπτωση που οιοσδήποτε τρίτος θεωρήσει ότι θίγεται από κάποιο άρθρο, κείμενο, εικόνα, πληροφορία ή εν γένει οποιοδήποτε στοιχείο του zampple® θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με το zampple® μέσω e-mail στο contact@zampple.com και να ζητήσει την άρση του στοιχείου ή δημοσιεύματος που θίγει κάποιο από τα δικαιώματά του και την παράλειψή του στο μέλλον. Η διαχείριση του zampple® θα εξετάζει το βάσιμο της σχετικής όχλησης κατά περίπτωση και, αν κρίνεται αναγκαίο, το σχετικό στοιχείο ή η δημοσίευση θα απομακρύνονται. Σε περίπτωση που δεν προηγηθεί κάποια τέτοια όχληση, ή αν λάβει χώρα τέτοια όχληση και το προκείμενο στοιχείο απομακρυνθεί, ουδεμία ευθύνη φέρει η διαχείριση του zampple®, η διαχείριση αυτού και όσοι έλκουν εξ’ αυτών δικαιώματα και δεν μπορούν να κληθούν για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας, θετικής ή αποθετικής, από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται.
Το zampple® δεν εγγυάται ότι η παρούσα Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών ή μελών του zampple® παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Ως εκ τούτου,το zampple® δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οιαδήποτε ζημία προέρχεται από τη χρήση της Ιστοσελίδας, το δε κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή απαραίτητων ενεργειών προς αποκατάσταση, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης του zampple® και σε καμία περίπτωση η ανωτέρω εταιρία. Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες ιστοσελίδες, χωρίς το zampple® να φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν. 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ευρωπαϊκό και το ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων, που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.
Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή το μέλος του zampple®, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους ανωτέρω «Όρους Συμμετοχής» παρακαλώ επικοινωνήστε στο e-mail contact@zampple.com